.

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Uwaga! Zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” ZPSK.04.I.2018

2018-07-03 19:57:52

W związku z pytaniami oraz zmianami w treści SIWZ, w tym warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonał zmiany obowiązkowego ogłoszenia w BZP, zmiany załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 06.07.2018 r. do godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach:

1. Odpowiedzi i wyjaśnienia

2. Zmiana ogłoszenia

3. Nowy załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

4. Nowy załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-07-03 19:46:17

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.02.I.2018 pn. „SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018/2019”

Załącznik:

1.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

UWAGA! WYJAŚNIENIA I INFORMACJE O ZMIANACH W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” ZPSK.04.I.2018

2018-06-29 17:14:53

Treść wyjaśnień i opis zmian w załączniku

Załącznik - Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania SIWZ

 

Nowe taryfy na wodę

2018-06-28 07:56:28

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że od 5 lipca 2018 r. na okres 3 lat obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wschowa przedstawione w załączniku:

Decyzja wr.ret.070.287.2018.PK

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

2018-06-27 13:36:35

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 05-07-2018 r., godz. 10:00, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 05-07-2018 r. godz. 10:05, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w trakcie sporządzania odpowiedzi na pytania oraz ustosunkowania się do sugestii zawartych w pytaniach, które w najbliższym czasie umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że mają Państwo prawo do zmiany oferty na zasadach określonych w pkt. 14.15. Tom I – IDW, w przypadku złożenia oferty przed publikacją niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 574087-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.


Informacja o zmianie treści ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2018-06-26 13:03:12

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 4 lipca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Więcej…

 

Uwaga! Błąd w załączniku nr 9 do przetargu pn. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

UWAGA!

W załączniku nr 9 wkradł się błąd i kierował do innego dokumentu (z innego przetargu).

Odnośnik został poprawiony i można już ściągnąć właściwy dokument z tamtego wpisu lub poniżej

Załącznik nr 9 - Tom II - projekt umowy

 

UWAGA! Zmiana w IDW w przetargu pn. "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

 

Zmiana nastąpiła poprzez dopisanie w punkcie 9.7 podpunktu d oraz zmianę treści punktu 20.2

Aktualna treść SIWZ w załączeniu. Zmiana nie wymaga zmiany treści ogłoszenia w tym również terminu składania ofert.


Załącznik nr 1 - TOM 1 - IDW (SIWZ po zmianach)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

 

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 28 czerwca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Więcej…