.

Naszą witrynę przegląda teraz 135 gości 

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZP/Z/1/2017

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Spółkę

Spółka Komunalna Wschowa  Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie "Wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności wraz z pozostałymi wybranymi załącznikami do Wniosku, Programu FUNKCJONALNO Użytkowego kompleksowym doradztwem i działaniami optymalizacyjnymi na etapie przygotowania i oceny projektu oraz podpisywania umowy o dofinansowanie", dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegające na:

Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wschowa z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu, które będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Spójności;

  • PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
  • oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
  • Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.


Załączniki, ze względów technicznych są spakowane i pobierane z innego źródła. Do rozpakowanie tego archiwum nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.


ZAŁĄCZNIKI