.

Naszą witrynę przegląda teraz 136 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :


Dostawa oleju napędowego na potrzeby

Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadcznie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 - Wykaz środków transportu

Załącznik nr 8 - Projekt umowy dostawy oleju napędowego na 2017r.

Ogłoszenie BIP nr 549097

SIWZ dostawa oleju napędowego 07.2017r