.

Naszą witrynę przegląda teraz 135 gości 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Załączniki:

Ogłoszenie osady 2017 BZP

SIWZ17.10

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 Zobowiązanie

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 Wykaz środków transportu i sprzętu

Załącznik nr 8 Projekt umowy