.

Naszą witrynę przegląda teraz 138 gości 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o ofertach odrzuconych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze   ZPSK.1.X.2017 pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE  z dnia 25.10.2017r.


Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje następujące informacje:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:


Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę firmy: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Technika Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Członek Konsorcjum - PWKD Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 315 900 brutto .

Uzasadnienie:

Oferta Lider Konsorcjum - Technika Sp. z o.o, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Członek Konsorcjum - PWKD Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp. W wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert, uzyskała największą ilość 100 pkt.


2. Wykaz Wykonawców biorących udział w postępowaniu:


Oferta nr 1:

ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 4

05-850 Ożarów Mazowiecki


Cena ofertowa brutto:            329 400 zł

Termin płatności:  30 dni

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.11.2017r. lub od dnia podpisania umowy w późniejszym terminie do dnia 15.11.2018r.


Ocena punktowa:

a)      Kryterium cena: 91,11 pkt

b)      Kryterium termin płatności: 5 pkt

c)      Łączna punktacja:  96,11 pkt


Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:

TECHNIKA Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum

ul. Marcelińska 92

60-324 Poznań

PWKD Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum

ul. Marcelińska 92

60-324 Poznań


Cena ofertowa brutto:              315 900 zł

Termin płatności: 30 dni

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.11.2017r. lub od dnia podpisania umowy w późniejszym terminie do dnia 15 .11.2018r.


Ocena punktowa:

a)      Kryterium cena: 95 pkt

b)      Kryterium termin płatności:  5 pkt

c)      Łączna punktacja:  100 pkt


Oferta nr 3: odrzucona

Konsorcjum firm:

P.H.U. ZBIGTAR Zbigniew Tarka – Lider konsorcjum

Osowa Sień 55

67-400 Wschowa

WEXPOOL Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum

Dąbrówka Wielkopolska

ul. Poznańska 14a

66-210 Zbąszynek

Cena ofertowa brutto:              264 600 zł

Termin płatności: 31 dni

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.11.2017r. lub od dnia podpisania umowy w późniejszym terminie do dnia 15 .11.2018r.


3. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający

odrzucił ofertę nr 3:

P.H.U. ZBIGTAR Zbigniew Tarka – Lider konsorcjum, Osowa Sień 55, 67-400

Wschowa, WEXPOOL Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, Dąbrówka

Wielkopolska, ul.    Poznańska 14a, 66-210 Zbąszynek

5. Dynamiczny system zakupów:

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


6. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.