.

Naszą witrynę przegląda teraz 155 gości 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. z dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 369 000,00 zł brutto.

  1. Oferty otwarto dnia 04.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

  1. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta nr 1:

ECOLINE

Marcin Gruszka

ul. Władysława Stanisława Reymonta  50

48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto:              282 900,00

Okres gwarancji: 6 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: 7 dni

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca  ( lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 – według załącznika nr 5 do siwz.