.

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 

Informacja o zgłoszonych ofertach

 

Ogłoszenie

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. „SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018/2019”

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 150 000,00 zł brutto
  2. Oferty otwarto dnia 12.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Oferta nr 1:

Oferta złożona przez firmę:

„Mały Szu”

Usługi remontowo-transportowe

Piotr Małyniak, Andrzej Szuba s.c.

ul. Konradowska dz. 1797/43

67-400 Wschowa

Roboczogodzina brutto samochody osobowe:  61,50 zł

Roboczogodzina brutto samochody ciężarowe i inne: 73,80 zł

Okres gwarancji:   12 m-cy

Lokalizacja bazy: miasto Wschowa

 

Oferta nr 2:

Oferta złożona przez firmę:

P.P.H.-U.  Iwona Weidlich

Sławęcice 45

56-200 Góra

Roboczogodzina brutto samochody osobowe:  67,65 zł

Roboczogodzina brutto samochody ciężarowe i inne: 92,25 zł

Okres gwarancji:   12 m-cy

Lokalizacja bazy: inny powiat niż powiat wschowski

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.sk.wschowa.pl informacji, dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, okresu gwarancji i lokalizacji bazy zawartych w ofertach,

-zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.