.

Naszą witrynę przegląda teraz 125 gości 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2018-06-26 13:03:12

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 4 lipca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu
Marzena Janik


Załączniki:

Ogłoszenie nr 577670-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 – zobowiązanie

Załącznik nr 5 – oświadczenie rodo

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – wykaz usług

Załącznik nr 8 – oświadczenie o śr. transportu

Załącznik nr 9 - oświadczenie o dysponowaniu kadrą

Załącznik nr 10 – projekt umowy

Załącznik nr 11 – oświadczenie o zatrudnieniu