.

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

2018-07-06 09:33:25

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa , informuje:

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 658 050 zł brutto.

2.      Oferty otwarto dnia 04.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

3.      Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Oferta nr 1:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin

Cena ofertowa brutto:  631 605,00 zł

Termin dostawy:   12 godz.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 01.08.2019 r.

 

Oferta nr 2:

F.H.U. Jarosław Kmito , Przyczyna Dolna 57 , 67-400 Wschowa

Cena ofertowa brutto:   630 006,00 zł

Termin dostawy:   12 godz.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 01.08.2019 r.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca  ( lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 – według załącznika nr 6 do siwz.