.

Naszą witrynę przegląda teraz 162 gości 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu ZPSK.04.I.2018

2018-07-06 14:01:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. odbyło się w dniu 06.07.2018r. o godz. 10:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 280 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Firma Handlowa BOSS Computers

Andrzej Szymański;

Ul. Wrocławska 37a/01,30-011 Kraków

441 570,00 PLN

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 183 dni od podpisania umowy

Udzielam/y 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczony  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.

2

DomConsult Sp. z o.o.; Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań

332 100,00 PLN

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 183 dni od podpisania umowy

Udzielam/y 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczony  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.

3

SoftHard S.A.;   ul. Graniczna 27, 09-407 Płock

226 320,00 PLN

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 183 dni od podpisania umowy

Udzielam/y 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczony  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca  ( lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 – według załącznika nr 6 do siwz.