.

Naszą witrynę przegląda teraz 156 gości 

Informacje dla klientów DWiK

"Co, Gdzie, Jak"

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków).

WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania
WNIOSEK o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w dode i/lub odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:

a) osoby fizyczne - dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,

b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.

3. Obsługą klientów - zawieranie umów, zmiana danych użytkownika - zajmują się:

Joanna Matuła
tel. 65/540 16 24

oraz

Julita Grzemska
tel. 65/540 16 24

4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:

Maciej Pawlak

tel. 65/540-16-24

Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków - plik do pobrania

CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego - plik do pobrania